Termin i porzadek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy

 W dniu 27 marca 2014r.o godz. 11.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie odbędzie się  XXXVIII sesja Rady Gminy Rozdrażew

Porządek obrad obejmuje  m.in.:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
2. Interpelacje radnych oraz wolne wnioski sołtysów.
3. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2013r.
4. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2013r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz  sołecki, 
2/ zmian budżetu gminy na 2014r. ,
3/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę,
4/ zmiany uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy  Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok,
5/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
6/ wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytety VII Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS,
7/ przyjęcia  planów pracy i sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
7. Zapytania i wolne wnioski.