Galerie

Termin i porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy

W dniu  29 września 2017r. o godz. 9.00 w sali wiejskiej w  Rozdrażewie odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokółów z obrad XXX i XXXI sesji.
 3. Informacja o działaniach i zamierzeniach Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego ze szczególnym
     uwzględnieniem terenu Gminy Rozdrażew.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r. wraz z informacją
     o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2017r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     1/ zmian budżetu  gminy na 2017r.,
     2/ ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
         udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych,
     3/ ustanowienia zasad nadawania i wręczania oraz noszenia Odznaki Honorowej Gminy
          Rozdrażew,  
     4/ zmiany Statutu Gminy Rozdrażew.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.