Galerie

Termin i porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy

XXXIII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 23 października  2017r.  o godz. 10.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in. : 
1. Przyjęcie protokółu z obrad XXXII sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Rozdrażew
    za rok  szkolny 2016/2017, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1/ zmian budżetu  gminy na 2017r.,
   2/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
      odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania
      tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
      opłatę  za gospodarowanie odpadami  komunalnymi,
   3/ przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
   4/ zasad używania herbu, flagi, pieczęci, sztandaru i insygniów Gminy,                                          5/ wyboru członków Komisji Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew,
   6/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy
       gruntu  pod garaż  z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat,
   7/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu
       garażu z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
8. Zapytania i wolne wnioski.