Galerie

Termin i porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy

XXXV sesję Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się  w dniu  14 listopada 2017r. o godz. 10.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in. :
1. Przyjęcie protokółów z obrad XXXIII i XXXIV sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew,
    2/ określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Rozdrażew,
    3/ zmian budżetu gminy na 2017r.,   
    4/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2017-2025,
    5/ rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz
        podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
        i wolontariacie na 2018 rok,
    6/ stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie w ośmioletnią
        Szkołę Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi w Rozdrażewie,
    7/ stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi w ośmioletnią
        Szkołę Podstawową w Nowej Wsi.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7. Zapytania i wolne wnioski.