Galerie

Termin i porządek obrad XLII sesji Rady Gminy

XLII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 20 czerwca 2018r. o godz. 10.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

 Porządek obrad obejmuje m.in. : 
1. Przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z  sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2017r.  oraz udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych na obszarze Gminy Rozdrażew na 2018 r.,
2/ zmiany Gminnego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii na obszarze
    Gminy Rozdrażew na 2018 r.,
3/ zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej
    Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2018r.
4/ zmian budżetu gminy na 2018r.,
5/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata
    2018 – 2025,
6/ zatwierdzenia regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu gminy
     Rozdrażew na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych    
     na proekologiczne w budynkach  mieszkalnych na terenie gminy
    Rozdrażew,
7/ zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Dobrzyca, a Gminą Rozdrażew
    dotyczącego ustalenia zasad kierowania do Środowiskowego Domu
    Samopomocy w Fabianowie,
8/ wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 806/31
     położonej w obrębie geodezyjnym Rozdrażew.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.