Galerie

Termin i porządek obrad XLIII sesji Rady Gminy

XLIII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 17 lipca 2018r. o godz. 9.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in. : 
1. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
4. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej
    Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2018 roku,
2/ zmian budżetu gminy na 2018r.,
3/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2025,
4/ zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu
   spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych  na terenie Gminy, 
5/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rozdrażew.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.