Galerie

Termin i porządek obrad XLV sesji Rady Gminy

XLV sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 28 września 2018r. o godz. 13.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in.: 
1. Przyjęcie protokółu z obrad XLIV sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r. wraz z informacją
    o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2018r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1/ zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi
       Krotoszyńskiemu w 2018r.,   
    2/ zmian budżetu gminy na 2018 r.,
    3/ zgłoszenia kandydata  na etatowego członka Kolegium Regionalnej
       Izby Obrachunkowej w Poznaniu do Zespołu Zamiejscowego
       w Kaliszu,
    4/ oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
       oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
7. Zapytania i wolne wnioski.