Galerie

Ósma kadencja samorządu gminy rozpoczęta

22 listopada 2018r. odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Rozdrażew. Obrady poprzedziło  wręczenie radnym i Wójtowi Gminy zaświadczeń o wyborze

, którego dokonała Justyna Zmyślona  Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie. Sesja rozpoczęła się  od złożenia ślubowania przez radnych. Następnie ślubowanie złożył Mariusz Dymarski obejmując ponownie funkcję Wójta Gminy Rozdrażew. W kolejnym punkcie porządku obrad przeprowadzone zostały wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.  Na stanowisko  przewodniczącego zgłoszono dwie kandydatury, a funkcję tę radni powierzyli Wiesławowi Jankowskiemu. Na wiceprzewodniczącego zgłoszono jedną kandydaturę. Na stanowisko to Rada wybrała Mirosława Jarockiego, który funkcję tę sprawuje nieprzerwanie od 2010r. Rada zapoznała się z Informacją o stanie gminy, złożoną przez Wójta Gminy. Zgodnie z uregulowaniami Statutu Gminy powołała cztery stałe komisje: Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisję Spraw Społecznych, Komisję Rewizyjną oraz  Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, którą wprowadzono nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Komisje  podczas najbliższych posiedzeń wyłonią osoby kierujące ich pracami.