Termin i porządek obrad VI sesji Rady Gminy

 VI sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 14 maja  2019r. o godz. 12.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Informację o działaniach i zamierzeniach Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego
     ze szczególnym uwzględnieniem terenu Gminy.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i zapytania  radnych.
4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rozdrażew
    z organizacjami  pozarządowymi za 2018r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1/ zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
        Alkoholowych na obszarze Gminy Rozdrażew na 2019r.,
    2/ zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na obszarze
        Gminy Rozdrażew na 2019r.,
    3/ zmian budżetu  gminy na 2019r.,
    4/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025,
    5/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu
        powierzchni  dachu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat,
    6/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
        odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz
        warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
        elektronicznej,
    7/ metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
        oraz ustalenia  wysokości tej opłaty,
    8/ projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
6. Wolne wnioski, pytania i informacje radnych, sołtysów i innych uczestników.