Informacja z obrad IX sesji Rady Gminy.

   W dniu 5 sierpnia 2019r. odbyła się IX sesja Rady Gminy. Przyczyną zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia trzech uchwał.

Pierwszą z nich Rada znowelizowała tegoroczny budżet gminy zwiększając dochody i wydatki o kwotę 68.453 zł. Do budżetu wprowadzono: dofinansowanie unijne w ramach działania „Wsparcie  dla rozwoju  lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  przeznaczone na wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Budach (31.815zł), pozyskaną w konkursie „Wielkopolska Odnowa Wsi” pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dzielicach (29.420zł), dotację celową z budżetu państwa na wypłatę przez GOPS  wynagrodzenia za sprawowanie opieki (1.218zł) oraz darowiznę na organizację Dni Gminy (1.000zł).
 Ponadto uzyskane ponadplanowe  dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i naliczonej podatnikowi kary porządkowej (5.000zł) przeznaczono na uzupełnienie wyposażenia boisk. W ramach przesunięć zmniejszono planowane wydatki na rozbudowę oczyszczalni  ścieków, które  przeznaczono na zwiększenie zabezpieczonych środków na wykonanie zbiornika wody pitnej na stacji uzdatniania w Dzielicach ( 100.000zł).
      Jednocześnie dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025 w oparciu  o zmiany dochodów i wydatków wynikające ze zmiany budżetu. W konsekwencji  wcześniej  podjętej uchwały w wykazie przedsięwzięć zwiększono limit wydatków o 100.000 zł na zadanie  pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice” z przeznaczeniem na wykonanie zbiornika.
Ostatnia uchwała dotyczyły wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy  dzierżawy gruntu pod garaż  z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat.  Przedmiotem dzierżawy jest grunt pod garaż o powierzchni 15m2 położony w miejscowości Wolenice. Konieczność  podjęcia uchwały Rady wynikła z faktu, że nowa umowa z dotychczasowym dzierżawcą zawarta na kolejne trzy lata przekroczy łączny 10-letni limit czasowy, jaki jest wyznaczony do samodzielnego zwierania kolejnych umów przez Wójta z tą samą osobą.