Termin i porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy

XXXV sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 29 listopada 2013r. o godz. 11.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie. Porządek obrad obejmuje  m.in.:
1. Przyjęcie protokółu z obrad XXXIV sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych i zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na obszarze gminy Rozdrażew,
2/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Rozdrażew,
3/ ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy,
4/ rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok,
5/ zmian budżetu gminy na 2013r.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Zapytania i wolne wnioski.