Galerie

Podatki 2017

Podatki 2017

FORMULARZE  DO POBRANIA 

deklaracje do celów podatku:

od nieruchomości o symbolu DN - 1 ( PDF ; DOC )

rolnego o symbolu DR - 1  ( PDF ; DOC )

leśnego o symbolu DL - 1  ( PDF ; DOC )

 

informacje do celów podatku:

od nieruchomości o symbolu IN - 1 ( PDF ; DOC )

rolnego o symbolu IR - 1 ( PDF ; DOC )

leśnego o symbolu IL - 1  ( PDF ; DOC )

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

W 2017r. obowiązują na obszarze gminy Rozdrażew stawki podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

# związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -  0,68 zł od 1 m² powierzchni

# pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  -  4,54 zł od 1 ha powierzchni

# pod drogami wewnętrznymi  (oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”- drogi) za wyjątkiem nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni  

# pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje  pożytku publicznego  -  0,20 zł od 1 m² powierzchni 

# niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,  a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1m2 powierzchni  

2. od budynków lub ich części:

# mieszkalnych - 0,62 zł od 1m² powierzchni  użytkowej

# związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  - 17,50 zł od 1m²  powierzchni użytkowej

# związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług dla rolnictwa od powierzchni wykorzystywanych do garażowania sprzętu rolniczego, odpowiadającej   kodowi  01.61.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności - 6,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej

# zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,50 zł od 1m² powierzchni użytkowej

# związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,  zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -  4,55 zł od 1m² powierzchni użytkowej

#pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,05 zł od 1m² powierzchni użytkowej

3. od budowli -   2 % ich wartości 

4. Jeżeli stawka, o której mowa w pkt 2 dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług dla rolnictwa od powierzchni wykorzystywanych do garażowania sprzętu rolniczego, odpowiadającej kodowi 01.61.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności stanowi pomoc publiczną, to jest stosowana jako pomoc de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia       18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

5. W przypadku, o którym mowa w pkt 4, podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy zobowiązany jest, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1808) oraz stosownie do art. 5 ust.1 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tej dacie, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.). 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Roczne stawki podatku od środków transportowych :

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony  włącznie - 650 zł

b/ powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 800 zł

c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.050 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.300 zł.

4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

 

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą  prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 250 zł.

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

7. Od autobusów w zależności od liczb miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a/ mniej niż 22 miejsca- 960 zł.

b/ równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.865 zł.

OPŁATA  OD POSIADANIA PSÓW

Na obszarze gminy obowiązuje  roczna stawka opłaty od posiadania psów w wysokości – 12,00 zł od jednego psa. 

Opłata płatna jest bez wezwania do 15 września każdego roku, a w przypadku powstania obowiązku w trakcie roku, w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku w ciągu roku, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów. Ustawa przewiduje zwolnienie z opłaty dwóch psów na gospodarstwo rolne. Obowiązuje również wprowadzone przez Radę Gminy zwolnienie z opłaty jednego psa w przypadku pozostałych nieruchomości.

OPŁATA TARGOWA 

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych  nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze gminy Rozdrażew w wysokości : 

1. Przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy, wozu konnego/ od samochodu, przyczepy, platformy, wozu/ - 15,00 zł

2. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, z kosza, wiadra, wózka ręcznego, roweru / od wózka, roweru /  -   8,00 zł

3. Przy sprzedaży ze stoiska niezależnie od branży - 15,00 zł

4. Przy sprzedaży wieńcy, kwiatów w związku z dniem 1 listopada - 32,00 zł.

PODATEK ROLNY

stawka ceny żyta – 52,44 zł za 1 dt 

wymiar podatku rolnego: 

- dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta – 131,10 zł,

- dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta – 262,20 zł. 

PODATEK LEŚNY

stawka podatku od 1 ha fizycznego 42,0222 zł (wg stawki ogłoszonej przez Prezesa GUS)

Niezależnie od rodzaju podatku w przypadku, gdy kwota powstałego zobowiązania podatkowego nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca 2017r. 

Z dniem 1 stycznia 2016r. na terenie gminy Rozdrażew zlikwidowane zostało inkaso podatków przez sołtysów. Podatki na rok 2017 można płacić wyłącznie: przelewem, na konto gminy w banku lub w kasie Urzędu Gminy. Terminy płatności podatków przypadają: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada.

OPŁATY KOMUNALNE:

Woda i ścieki 

Stawki obowiązujące do 30.04.2018r.:

# cena za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dzielicach i Dąbrowie będących w eksploatacji Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rozdrażewie – 2,78 zł netto za 1m³ 

# cena za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Rozdrażewie będących w eksploatacji  Kółka Rolniczego w Rozdrażewie - 2,78 zł netto za 1m³ 

# za zrzut ścieków 4,50 zł netto dla gospodarstw domowych, szkół i przedszkoli, w tym ścieki dowożone od tej kategorii dostawców 

# za zrzut ścieków 5,06 zł netto dla pozostałych dostawców, ścieki dowożone

ODPADY KOMUNALNE 

Stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych uzależnione są od liczebności gospodarstwa domowego i w 2017r. wynoszą:

Przy segregacji odpadów:

1) gospodarstwo jednoosobowe-   13,50zł

2) gospodarstwo dwuosobowe-   25zł

3) gospodarstwo trzyosobowe-   36zł

4) gospodarstwo czteroosobowe-   46zł

5) gospodarstwo pięcioosobowe-   55zł

6) gospodarstwo sześcioosobowe-   63zł

7) gospodarstwo siedmioosobowe -   70zł

      

Przy braku segregacji odpadów:  

1) gospodarstwo jednoosobowe     -   24zł

2) gospodarstwo dwuosobowe       -   45zł

3) gospodarstwo trzyosobowe        -   65zł

4) gospodarstwo czteroosobowe    -   83zł

5) gospodarstwo pięcioosobowe    - 100zł

6) gospodarstwo sześcioosobowe  - 113zł

7) gospodarstwo siedmioosobowe- 125zł