Wynik przetargu na przebudowę dróg

       Wójt Gminy Rozdrażew, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Przebudowę dróg na terenie gminy Rozdrażew” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "MARZYŃSKI" Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin
za cenę brutto :  894.277,48 zł
Uzasadnienie wyboru :
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.
Oferta została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Oferta złożona jako jedyna  w kryterium cena uzyskała- 90,00 pkt i  w kryterium okres gwarancji uzyskała - 8,00 pkt ,
łącznie  oferta uzyskała 98,00 punktów.
Zamawiający jednocześnie informuje, że umowa w sprawie powyższego zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ustawy PZP.

                                                                                                          Wójt Gminy           
                                                                                                   /-/ Mariusz Dymarski