Budżet

Budżet Gminy na 2021 r.

Budżet Gminy na 2021 r. (pobierz)

Budżet Gminy na rok 2020

Budżet Gminy Rozdrażew  na rok 2020 (pobierz)

Budżet gminy na rok 2019

Budżet Gminy Rozdrażew na 2018 rok

Budżet gminy na rok 2019  (pobierz)
Załącznik nr 1 (pobierz)
Załącznik nr 2 (pobierz)
Załącznik nr 3 (pobierz)
Załącznik nr 4 (pobierz)
Załącznik nr 5 (pobierz)
Załącznik nr 6 (pobierz)
Załącznik nr 7 (pobierz)
Załącznik nr 8 (pobierz)

Budżet Gminy na 2018 rok

Budżet Gminy Rozdrażew na rok 2018 (pobierz)

Załącznik nr 1 (pobierz)

Załącznik nr 2 (pobierz)

Załącznik nr 3 (pobierz)

Załącznik nr 4 (pobierz)

Załącznik nr 5 (pobierz)

Załącznik nr 6 (pobierz)

Załącznik nr 7 (pobierz)

Załącznik nr 8 (pobierz)

 

Budżet Gminy na 2017 rok

Budżet Gminy Rozdrażew na rok 2017 (pobierz)

Załącznik nr 1 (pobierz)

Załącznik nr 2 (pobierz)

Załącznik nr 3 (pobierz)

Załącznik nr 4 (pobierz)

Załącznik nr 5 (pobierz)

Załącznik nr 6 (pobierz)

Załącznik nr 7 (pobierz)

Załącznik nr 8 (pobierz)

 

Budżet na rok 2010

Budżet na rok 2010 zakłada dochody na poziomie 11.588.841zł. (więcej)

Budżet gminy na 2010r. (pobierz)

Załącznik nr 1 (pobierz)

Załącznik nr 2 (pobierz)

Załącznik nr 3 (pobierz)

Załącznik nr 4 (pobierz)

Załącznik nr 5 (pobierz)

Załącznik nr 6 (pobierz)

Załącznik nr 7 (pobierz)

Załącznik nr 8 (pobierz)

Załącznik nr 9 (pobierz)

Załącznik nr 10 (pobierz)

Budżet na 2009 rok

Budżet na rok 2009 zakłada dochody na poziomie 11.389.793 zł oraz
wydatki w kwocie 12.776.459 zł (więcej).
Budżet gminy na 2009r. (pobierz)
Objaśnienia do budżetu  (pobierz)
Załącznik nr 1 (pobierz)
Załącznik nr 2 (pobierz)
Załącznik nr 3 (pobierz)
Załącznik nr 4 (pobierz)
Załącznik nr 5 (pobierz)
Załącznik nr 6 (pobierz)
Załącznik nr 7 (pobierz)
Załącznik nr 8 (pobierz)

Budżet na 2008 rok

Budżet gminy na 2008r. przewiduje dochody w wysokości 10.079.669zł (plan na rok 2006 wynosił 9.267.722zł). Największą część stanowią subwencje z budżetu państwa - 5.507.648zł. Natomiast dotacje przyznawane na realizację konkretnych zadań zleconych gminie planowane są na poziomie 1.562.511zł. Pozostałe środki stanowią dochody własne gminy, czyli głównie wpływy           z podatków pobieranych przez gminę i jej udziału w podatkach stanowiących dochód państwa a także wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz usług.

Budżet zakłada wydatki na poziomie 10.530.669zł (w planie na 2006r.  wynosiły łącznie 9.810.722zł). Planowany deficyt budżetu (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 451.000 zł zostanie pokryty drugą ratą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętej na budowę kanalizacji w Grębowie.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 95.398zł, w tym:

- budowa magistrali łączącej wodociągi w Rozdrażewie i Rozdrażewku – 48.000zł, badania hydrologiczne mające na celu wyznaczenie stref ochrony pośredniej istniejących ujęć wody i poszukiwanie nowych ujęć – 25.000zł,

- obowiązkowa składka na rzecz Izby Rolniczej – 17.398zł, opłata za utylizację zwłok zwierzęcych, nagrody w konkursie „Mój Ogród”, itp.

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 612.442zł, w tym:

- budowa dróg  w Dzielicach (615m) – 92.219zł oraz w Dąbrowie (360m) –75.185zł. Na obie inwestycje dodatkowo złożono wnioski o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

- projekt techniczny budowy drogi Dzielice-Rozdrażew-Chwałki-Rozdrażewek - 24.400zł, dokumentacja i I etap budowy chodnika ul. Powstańców Wlkp. Rozdrażew – 70.000zł, udział gminy w przygotowaniu dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej szlakiem kolejki wąskotorowej 35.000zł,
- położenie nakładek asfaltowych na ul. 3-go Maja w Rozdrażewie, drogach w Trzemesznie i Nowej Wsi, wykonanie II etapu ewidencji dróg, remonty cząstkowe, zimowe utrzymanie i oznakowanie dróg, itp.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 285.000zł, w tym:

- modernizacja budynku ośrodka zdrowia – 180.000zł,

- utrzymanie budynków mieszkalnych i gospodarczych z zasobu komunalnego gminy, koszty dot. zbycia mienia, koszty wydzielenia działek na osiedlu, wykup gruntu pod przepompowniami ścieków – 105.000zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 13.708zł (koszty sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy, prace gminnej komisji urbanistycznej).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.440.737zł, w tym:

- koszty funkcjonowania administracji w zakresie zadań administracji    rządowej zleconych gminie – 97.965zł,

- Rada Gminy (diety radnych, szkolenia, materiały, usługi pocztowe) - 53.885zł,

- funkcjonowanie Urzędu Gminy (wynagrodzenia z pochodnymi, utrzymanie stałej ekipy remontowej, zakup energii, usług, materiałów, itp.) – 1.240.533zł,

- wydatki związane z promocją gminy oraz kompleksową obsługą w zakresie pozyskiwania środków unijnych, opłaty  na rzecz stowarzyszeń i związków, których gmina jest członkiem – 42.035zł,

- diety sołtysów za udział w sesjach Rady oraz  – 6.319zł.

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY (...) – 811zł (koszty zleconej przez Urząd Wojewódzki aktualizacji spisu wyborców).

BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 98.555zł, w tym:

- funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych i utrzymanie remiz- 53.012zł, - dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla kolejnych jednostek OSP z gmin powiatu (Rozdrażew, Krotoszyn) – 34.000zł,

- dotacja na zakup wyposażenia jednostek OSP – 8.543zł

- zakup komputera i opłaty związane z obroną cywilną – 3.000zł.

 

WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW I OPŁAT – 65.400zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 32.000zł (odsetki od pożyczek na budowę kanalizacji w Trzemesznie i Grębowie).

REZERWA OGÓLNA I CELOWA – 99.000zł,

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.220.986zł, w tym:

- funkcjonowanie szkół podstawowych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi,  zakup materiałów, wyposażenia, energii, usług, itp.),  – 2.063.198zł,

- remonty w placówkach oświatowych (m.in. I etap wymiany okien w szkołach podstawowych w Rozdrażewie i Nowej Wsi, malowanie korytarza w Nowej Wsi, wymiana rynien w Dąbrowie) – 74.400zł 

- funkcjonowanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 602.444zł,      - funkcjonowanie gimnazjum – 1.181.132zł,

- koszty dowozu uczniów do szkół – 97.973zł,    - funkcjonowanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 132.195zł,

- odpisy na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.850zł,     - dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 26.794zł.

OCHRONA ZDROWIA – 50.000zł (realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii).

POMOC SPOŁECZNA – 1.712.237zł , w tym:

- zakup usług w domu pomocy społecznej i opiekuńczych – 20.500zł,

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna wraz z ubezp. społ.-1.505.800zł,

- zasiłki i pomoc w naturze wraz ze składkami ubezp. społ. i zdrowotnego -33.500zł, świadczenia społeczne (dożywianie dzieci) – 35.000zł,

- dodatki mieszkaniowe – 20.000zł,

- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 97.437zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 82.179zł (funkcjonowanie świetlic szkolnych).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.384.970zł, w tym:

- budowa kolektora sanitarnego w Grębowie – 850.000zł,

- dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Rozdrażewie – 65.880 zł,

- funkcjonowanie oczyszczalni ścieków – 134.289,

- zakup materiałów i usług związanych z oczyszczaniem wsi i funkcjonowaniem wysypiska – 64.000zł,

- utrzymanie zieleni – 9.500zł,

- dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt – 3.000zł,

- oświetlenie ulic i dróg – 190.000zł,

- pozostała działalność (częściowe zabezpieczenie wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, materiały i wyposażenie)– 68.301zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 316.746zł, w tym:  - dotacja do funkcjonowania biblioteki – 124.000zł,

- środki zabezpieczone na remont świetlic wiejskich (Maciejew, Rozdrażewek) w związku z planami ubiegania się o dofinansowanie remontów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 127.550zł,

Ponadto: bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, działalność zespołu „Kalina”, warsztaty teatralne, organizacja Dni Gminy Rozdrażew.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 20.500zł (m.in. bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, zakup sprzętu sportowego, nagród, koszty  ubezpieczenia i wyjazdów uczestników zwodów sportowych).

 

BUDŻET GMINY ROZDRAŻEW NA ROK 2008 ( pobierz )