Termin i porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy

XXXII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się  18 października  2021r. o  godz. 13.00  w sali wiejskiej w Rozdrażewie. Porządek obrad

obejmuje m.in.:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
2. Interpelacje i zapytania  radnych.
3. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Rozdrażew za rok szkolny 2020/2021, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmian budżetu gminy na 2021r.,
2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2026,
3/ przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew,
4/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5/ zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Rawicz zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt,
6/ wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym i udzielenia bonifikaty,
7/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy,
8/ określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy,
9/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 9/1 w Dzielicach,
10/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 15 w Dzielicach,
11/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 31 i 32 w Nowej Wsi.
6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7. Wolne wnioski, pytania i informacje radnych, sołtysów i innych uczestników.