Gospodarka Odpadami

Zmiany w gospodarce odpadami w 2022
 
Harmonogramy odbioru odpadów:

Rejon I
Rejon II
Rejon III
Rejon IV

Posesje trudno dostępne (pobierz)

Wspólnota mieszkaniowa (pobierz)

 • Zasady segregacji:
  -Ulotka zasady segregacji - (pobierz)
 • Uchwały:                                                                                                                                                                                                                              - Uchwała NR XVIII/133/2020 z dnia 3.06.2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu  składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - (pobierz)
  - Uchwała NR XVIII/132/2020 z dnia 3.06.20202r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  wysokości tej opłaty - (pobierz)
  (Kalkulacja opłaty)
  - Uchwała Nr XVI/116/2020 z dnia 5.03.2020r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (pobierz) 
  - Uchwała Nr XVI/115/2020 z dnia 5.03.2020r.  w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie gminy Rozdrażew - (pobierz)
  - Uchwała NR XV/111/2020 z dnia 19.02.2020r. w sprawie przyjęcia regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew - [pobierz]
  - Uchwała NR XV/112/2020 z dnia 19.02.2020r. w sprawie szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za  uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - [pobierz]
  - Uchwała NRr III/23/2018 z dnia 21.12.2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi   –  [pobierz]
 • Informacja dot. realizacji zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w  gminach - [pobierz]
 • Rejestr firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny [pobierz]
 • Wzór deklaracji od 1 lipca 2020r.  - [pobierz]
 • Apteki - [pobierz]
 • Formularz reklamacji - [pobierz]
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2020r. - [pobierz]
 • Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych :
  - Regulamin PSZOK - [pobierz]
   - Informacja o zakończeniu inwestycji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Poznaniu - [pobierz]
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych -[pobierz]
  - Wniosek - [pobierz]
  - Informacja - [pobierz]
  - Oświadczenie - [pobierz]